Hanteringsplan

Denna hanteringsplan är utformad i två steg, där steg ett riktar sig till arrangörer som hanterar på plats och steg två riktar sig mot föreningens styrelse för att hantera på lång sikt. Denna hanteringsplan riktar sig främst mot allvarliga händelser, men delar kan och bör appliceras även på mindre allvarliga händelser. Viktigt att komma ihåg är att styrelse och arrangörer kan mycket väl vara samma personer.

STEG ETT – ARRANGÖRER PÅ PLATS

Inledning:
När det går illa på ett lajvarrangemang, när det sker en olycka eller när det händer ett övergrepp är det viktigt att arrangör/arrangörsgrupp agerar snabbt och effektivt. Ledorden som det är bra att kan ha med sig är: Lyssna- stötta- agera. Var närvarande genom hela processen, ta det på allvar och visa aktivt den person som råkat illa ut att arrangör/arrangörsgrupp tror hen.

Hanteringsprocess:

 • Se till att stötta och ta hand om personen som råkat illa ut. Alla reagerar olika, se till att fråga och lyssna vad hen behöver.
 • Se till att dokumentera så många sidor av händelsen som möjligt och få en så tydlig bild av vad som hänt, även från eventuella vittnen. Det kommer vara ett stöd både för er i fortsatt ärendehantering men även viktigt om det blir en fortsatt rättsprocess.
 • Se till att personen får hjälp av trygghetsvärdar/sjukvårdare. Viktigt här är att personen känner sig trygg och inte lämnas ensam.
 • Se till att en arrangör håller regelbunden kontakt med personen om hur hen mår och vad som behövs göras.
 • Se till att ha koll på hur personen som råkat illa ut tar sig hem. Ha gärna telefonkontakt med personen efter lajvet för uppföljning.
 • Se till att det direkt inleds kommunikation mellan den/de som betett sig illa och arrangören.
 • I en konflikt kan det hända att båda parterna gjort övertramp. Var därför för siktig med att välja sida utan försök att vara objektiv i lyssnande och hantering men samtidigt ge alla inblandade det stöd de behöver.
 • Om nödvändigt, avhys personen/personerna som betett sig illa från lajvområ det.
 • Efter lajvet- överlämna information om policybrott till styrelsen.

Viktigt att tänka på

 • Om en person råkat illa ut på ditt lajv kan det ibland vara så att hen inte kan säga vad som behövs göras mot den som gjort hen illa. Då ligger det på dig som arrangör att fatta beslut om vad som behövs göras. Viktigt här är att alltid tänka på att trygghet och säkerhet för deltagarna ska gå först. Kom ihåg, det är inget fel i att avhysa personer från sitt lajv om du tror att de ut gör ett hot mot andra deltagare.
 • Om ett övergrepp har skett på ditt lajv så bör utgångsläget vara att detta polisanmäls. Om den drabbade inte vill detta så bör dennes önskan stå överst. Det ligger på dig som arrangör att både respektera detta men ändå påpeka att det är viktigt att personens berättelse dokumenteras med datum, tid och att namn på eventuella vittnen. Detta för att underlätta ifall personen skulle vilja göra en polisanmälan senare. Om det är en minderårig som har råkat illa ut bör dennes vårdnadshavare underrättas om vad som skett så långt det går. Vi har rapporteringsplikt när det gäller minderåriga.

STEG TVÅ – FÖRENINGENS STYRELSE

Inledning:
Föreningens styrelse har till ansvar att se till att den hanteringsprocess som arrangörerna startat på plats följs upp och att den som betett sig illa få ta konsekvenserna av sitt handlande. Det är viktigt att styrelsen agerar snabbt för att processen inte ska dra ut på tiden. En utdragen process skapar mycket oro för den som drabbats vilket är onödigt. Tänk även på att sätta säkerhet och trygghet först. Kom ihåg, en styrelse bestämmer enligt föreningens policys om vad som ska göras.

 • Snabbt följa upp de händelser som arrangörer berättar om från lajv rörande policybrott.
 • Ta kontakt med offret om möjligt, utse gärna en kontaktperson från styrelsen. Få hens berättelse korrekt från början.
 • Ta kontakt med förövare och underätta om att hens agerande tittas på av styrelsen.
 • Ta reda på om personen förstår vad hen gjort och inser allvaret i sitt agerande. Styrelsen fattar ett beslut om vad som ska bli konsekvensen för personen som har betett sig illa. Konsekvensen på agerandet måste bedömas från situa tion till situation, här nedan är några exempel:
 1. Ge personen en varning.
 2. Tillåt inte personen att spela ledande roller.
 3. Tillåt inte personen att ha vissa ansvar.
 4. Porta personen från kommande lajv under en bestämd tid.
 5. Porta personen från kommande lajv och stäng av personen från föreningen.

Att tänka på:

 • Ibland är det så att arrangörerna för lajvet inte kan lämna ut namnet på offret pga av att hen vill vara anonym. Respektera detta i så fall. Detta kan också innebära att det inte går att lämna ut några uppgifter om ärendet till förövaren, då det skulle kunna peka utt offret.
 • Det är bra att styrelsen kontaktar offret, både av empatiska skäl samt för att visa att man tar hens berättelse och upplevelse på allvar.
 • Säkerheten och tryggheten för lajvdeltagarna ska alltid gå först. En person som har betett sig illa mot andra deltagare bör få en varning i första hand och i andra hand portas under en bestämd tid.
 • Tänk på att de personer som beter sig illa är vanliga människor och de behöver också hjälp och stöttning.
 • Om det skulle komma till er kännedom att någon som närvarar på föreningens arrangemang/verksamhet har begått övertramp i form av sexuella övergrepp eller fysiska övergrepp mot en annan person utanför er förening eller ert arrangemang så kan ni ta upp till diskussion vilka konsekvenser eller regler som kan gälla. Ni kan till exempel välja att ge den personen restriktioner under arrangemanget eller neka den personen tillträde till er förening eller till ert arrangemang. Det ni kan göra då är att hänvisa till att ni värnar om säkerheten för era medlemmar.Viktigt att understryka är att det är strängt förbjudet att föra listor över problematiska personer. Sverok eller Sancteralajv står inte på något sätt bakom eller stöttar en sådan form av listning