Precati

Kort information

  • Ca 1500 år gammal organisation som hanterar magi
  • Har ett avtal, Gryningspakten, med alla länder om att hantera magi
  • Utbildar, hanterar och kontrollerar magiker
  • Består av 4 huvudgrenar: Adori, Curata, Venari och Inquisio

Precati är en uråldrig organisation som existerar för att hålla Sancteras magiker i schack. Organisationen består utav två huvudgrenar med flera undergrenar i olika former.

De flesta magiker som reser runt har en templar från Precati Curata med sig, eller ett speciellt tillstånd om att resa ensamma.

Adori

Precati Adori har en historia som sträcker sig längre än vad som går att minnas. Enda sedan magin i urminnes tider satte sitt spår i Sanctera har Adori existerat, som ett sätt att organisera och samarbeta magiker emellan. Den har haft många olika former och på många sätt har den utvecklats och förändrats. Till en början var det bara ett form av möte för att utbyta idéer och tankar. Senare blev det ett säte för ett fåtal regler som magiker skulle hålla sig till. Efter Demonkriget gick Adori genom sin största förändring när det inlemmades i Precati-systemet, vilket bildade dagens Precati Adori.

Alla licensierade magiker i Sanctera tillhör Precati Adori.

Curata

Även Precati Curata har en mycket lång historia, om än inte lika lång som Precati Adori. Curata bildades nästan omedelbart efter Demonkriget och dess konsekvenser. Efter det stora slaget skakades världen av en magisk storm som varade i flera veckor. Under denna tid skapades Curata för att kontrollera världens magiker. När det bevittnats vad magiker var kapabla till var rädslan för att låta dem gå okontrollerade enormt stor. Precati Curata grundades utav Riddare Silfriic Dryadorcus, härförare för det Sista dagens armé.

Venari

Precati Venari är en liten och relativt ung del utav Precati. Det var från början en undergren utav Precati Curata som specialiserade sig på jagandet utav maleficarer, magiker som inte följer Precatis regler. De arbetar ofta i små grupper om två eller tre jägare. De rör sig snabbt från område till område, ofta på jakt efter en maleficar som ska vistas i närområdet. Deras metoder kan anses av många vara väldigt brutala och kontroversiella. Venari har ett starkt band till guden Furcin.

Inquisio

Precati Inquisio är den yngsta och minsta grenen, som grundades strax efter Venari som svar på den omfattande korruption som nyligen hade uppdagats inom Precatiorden. Inquisio fungerar som Precatis internutredare och underrättelsetjänst, och dess medlemmar är nästan alltid erfarna tidigare medlemmar av Precatis andra grenar. De har ett starkt band till guden Decernio.

Demonkriget

Demonkriget refererar till det krig som legenden säger stod mellan mänsklighetens samlade armé och demonernas här. Legenden berättar om hur mänskligheten stod på kanten till utrotning, hur demoner svepte fritt över landet, och hur Riddare Siilfric Dryadorcus samlade den Sista dagens armé och slutligen besegrade demonerna.

Gryningspakten

Gryningspakten är den pakt som slöts mellan de olika rikena och den nybildade organisationen Precati år 3156 av den Tredje eran, kort efter att Siilfric Dryadorcus med den Sista dagens armé besegrat demonhären. Pakten innebär bland annat att de mänskliga rikena överlämnar ansvaret för magiska lagar och regler till Precati. Den klargör även att Precati har ansvaret att hålla världen fri från demoner och deras korrumperande makt. Gryningspakten har med åren omformulerats i olika juridiska dokument, varav det senaste nedtecknades efter den första freden mellan Imperiet och Unionen.

Den ursprungliga versionen av Gryningspakten, så som den formulerades efter Demonkriget:
Gryningspakten – Ursprunglig version

Den senaste juridiska nedteckningen, undertecknat av representanter för Imperiet, Unionen, Precatiorden samt Noctanen:
Gryningspakten – Juridisk version

Mer information om Precati hittar du på lajvkampanjens wiki